امیر سهرابی متخلص به (طره اصفهاني)

زپير و برنا کند تماشا به دشت و صحرا بود هويدا
به چشم بينا چو لاله حمرا صدف به دريا بت دل آرا
به دشت و بستان چو راح ريحان به جمع مستان شده غزلخوان
ز در و مرجان نموده عنوان به کفر و ايمان بناي يغما
نموده تزيين به ياس و نسرين به کوي تکوين به چشم حق بين
فقير و مسکين غني و غمگين به چنگ شاهين به پر عنقا
جمال جانان مه درخشان به حور و غلمان  ز راه احسان
به قطع برهان به ابر و باران ز لطف يزدان خفي و پيدا
به خال هندو کمند گيسو نگار دلجو به تيغ ابرو
غزال و تيهو به جلوه نيکو به حسن آهو کند تماشا
اگر نگاري به شام تاري مه بهاري به رخ غباري
به هر کناري به آشکاري دهد قراري به بحر معنا
اگر به خوابي پي سرابي نگر حبابي پر عقابي
کند خطابي دهد شرابي به ماهتابي ز نطق گويا
چو سايه ممدود به لطف معبود به عنبر و عود ز بخت مسعود
قبول مطرود طريق مردود نموده مسدود به پيش دانا
ز پاي تا سر به جلوه دلبر چو مه منور به جان ساغر
هميشه يکسر شرار و آذر دهد فزونتر به چشم بينا
به گاه گفتار ز عشق سرشار به دشت و گلزار نموده تيمار
زلطف دادار ولي مختار شهد شکر بار به شيخ و ترسا
به کلک تقدير نموده تحرير نوشته تفسير بناي تطهير
نموده تسخير به بند و زنجير به گاه تاثير ساغر صهباء
ولي ممتاز نموده آغاز بناي پرواز چو چنگ شهباز
ز پرده ي راز به چشم غماز نمايد اعجاز  به چرخ مينا
به گاه جولان بنا و بنيان به رکن و ارکان چو ابر نيسان
دو چشم فتان زلف پريشان شده ثنا خوان به زير و بالا
علي عالي شه تعالي عجب جلالي عجب کمالي
نکو خصالي چه فر و فالي عجب حجابي نموده غوغا
چه آفتابي چه ماهتابي عجب گلابي شراب نابي
چه التهابي عجب جمالي چه انتسابي ولي والا
نکو جبين است و ياسمين است چوآتشين است و بي قرين است
چو شان دين است و دلنشين است و نازنين است نگار زهرا
زنسل آدم ولي خاتم به کعبه محرم امير اعظم
چو سد محکم به کوي عالم دوا و مرهم به صبح فردا
علي نگاري تو شهرياري تو اقتداري تو اختياري
تو استواري تو افتخاري به حق عياري براي دلها
تو نکته داني به هر معاني به هر زباني به هر بياني
تو جاوداني تو راز داني تو آشياني به پير و برنا
گداي کوي تو طره باشد اسير موي تو طره باشد
به هاي و هوي تو طره باشد چو از يد تو گرفته مينا

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله